ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับปริมาณ และคุณภาพมาตรฐานผู้เรียน สนองความต้องการของประเทศและภูมิภาค

เป้าประสงค์

๑. เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
๒. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค

โครงการเชิงกลยุทธ์

๑. โครงการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ
๒. โครงการปรับภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานวิชาชีพสากล
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค
๕. โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
๒. ร้อยละของจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละสาขาวิชาที่ขาดแคลน
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษา
๔. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
๕. จำนวนหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพ

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดทำผลงานวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและภูมิภาค
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการเชิงกลยุทธ์

๑. โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ
๒. โครงการส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของชุมชนและภูมิภาค
๓. โครงการความร่วมมือด้านการจัดทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและการวิจัยให้มีมูลค่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและเชิงพาณิชย์ได้
๕. โครงการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัด : โครงการเชิงกลยุทธ์

๑. จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้สนับสนุนการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
๒. จำนวนสาขาวิชาละ ๑ อาชีพ
๓. จำนวนสาขาวิชาละ ๑ ผลงาน
๔. จำนวนสาขาวิชาละ ๑ ผลงาน
๕. จำนวนสาขาวิชาละ ๑ ผลงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เป้าประสงค์

๑. พัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาการ วิชาชีพ และ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล
๒. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีเอกภาพรวมทั้งสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการเชิงกลยุทธ์

๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตรงตามสาขาวิชาชีพทั้งใน/ต่างประเทศ
๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ ICT
๖. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศ อาชีวศึกษา ทวิภาคี ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
๗. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา
๘. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ (KM)
๙. โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
๑๐.พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)

ตัวชี้วัด : โครงการเชิงกลยุทธ์

๑. ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานมีค่า เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
๒. ร้อยละของบุคลากรอาชีวศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๔. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๕. ระดับคุณภาพสมรรถนะการใช้ ICT โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
๖. ระดับคุณภาพของครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศอาชีวศึกษา ทวิภาคี  มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑- ๕.๐๐
๗. ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
๘. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
๙. จำนวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น smart classroom
๑๐. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการที่ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

เป้าประสงค์

๑. มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา การระดมทรัพยากร การพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

โครงการเชิงกลยุทธ์

๑. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติ
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและพัฒนาอาชีพรองรับ AEC
๓. โครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
๕. โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและ ต่างประเทศ
๖. โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : โครงการเชิงกลยุทธ์

๑. จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และปวส. จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
๒. จำนวนผู้เรียนต่างชาติเข้าเรียนและฝึกอบรม
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีวศึกษา
๓. จำนวนเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่าง ประเทศที่ร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีวศึกษา
๓. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายสถานประกอบการที่มีต่อกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
๔. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
๕. จำนวนโครงการสำหรับใช้พัฒนาทักษะทางภาษา
๖. ระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
๗. ระดับคุณภาพหรือประสิทธิภาพของระบบ ใช้บริหารจัดการ กิจกรรม การเรียนการสอน
๘. ร้อยละของบุคลากรที่นำความรู้ด้าน ICT มาสนับสนุนการบริหาร จัด กิจกรรม การเรียนการสอน