วิสัยทัศน์สถาบัน

วิสัยทัศน์สถาบัน

ปรัชญา

สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานของภูมิภาค
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตกำลังคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล
๔. ส่งเสริม พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและก้าวหน้าในอาชีพ
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 

อัตลักษณ์

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

Vocation community Service

 

เอกลักษณ์

นักประดิษฐ์

Inventor