ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

ข้อบังคับ


การประกาศ


ระเบียบ
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระเบียบ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556
ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระสอน พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกาษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ภาคสมทบ พ.ศ.2558