ประวัติสถาบัน

ประวัติสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัด ๓ จังหวัด คือ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

           ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสถาบันฯ นายสมชาย นิลจินดา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครในขณะนั้น (พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการจัดตั้งสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้รับการจัดตั้งเป็นผลสำเร็จถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เป็นคนแรก เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีคำสั่งแต่งตั้ง ดร. มนูญ แก้วแสนเมือง เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ คนแรก


ประวัติการก่อตั้ง

–   ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ประกาศพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา
–  ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ..๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้
–  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ นายสมชาย นิลจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวจังหวัด ๓ จังหวัด ได้แก่ อศจ.สกลนคร อศจ.นครพนม อศจ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ ๒
–  ๒๕ พฤศจิกายน  นายสมชาย นิลจินดา ผู้อำนวยการเทคนิคสกลนคร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
–  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ว่าที่พันตรีวานิช สมชาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครและคณะ นำเสนอข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมวิทยาเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเพื่อประกอบการประเมินความ  พร้อมตามหลักเกณฑ์ เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา
–  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงกรรมการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ สถาบัน
–  ๒๓๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดโครงสร้างกรอบอัตรากำลังและเตรียมความพร้อมในการตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด ๑๙ สถาบัน
–  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ว่าที่พันตรีวานิช สาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
–  ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘  ดร. มนูญ  แก้วแสนเมือง  ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ – ปัจจุบัน