คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถาบันการอาชีวศึกษา
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
การรับสมัคร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา