ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับ นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

<<<<<<<<<<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>ประกาศรับสมัครนักศึกษา 2561

– วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน 20 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  จำนวน 20 คน

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  จำนวน 20 คน

– วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน 20 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน 20 คน

– วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 20 คน


แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา
โพสต์6 มิ.ย. 2560 12:09โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา

สำหรับนักศึกษานักศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ขณะนี้ได้เปิดระบบลงทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.graduate-vec.svia.ac.th โดยเข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต และรหัสผ่านใช้รหัสนักศึกษา


พิธีปิดโครงการพัฒนาครู บุคลากร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ทางการบิน
โพสต์6 มิ.ย. 2560 10:33โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินของบุคลากรทางการศึกษา Upgrade and Transition Procedures) ระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤษภาคม 2560 พร้อมทั้งมอบใบประกาศ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมหนองหารดิแอลลิแกนท์ สกลนคร   อ่านต่อ >>>>


โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินของบุคลากรทางการศึกษา Upgrade and Transition Procedures)
โพสต์6 มิ.ย. 2560 10:31โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินของบุคลากรทางการศึกษา Upgrade and Transition Procedures) ระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน 20 ท่าน ด้าน ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ให้มีทักษะเพิ่มเติมด้านความรู้พื้นฐานการบินศึกษา รวมทั้งเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนและตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด และจัดพิธีลงนามความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวะ (ปตอ.) ระหว่าง บริษัท การบินตาก จำกัด โดยนายภูริตา ทาระพันธ์ กรรมการประธานบริหารเจ้าหน้าที่ บริษัทการบินตาก กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง ในโครงการมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทบุคลากรอาชีวศึกษา กับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมสู่อาเชียน โดยนายพงษ์เดช ศรีวัชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ณ โรงแรมหนองหาร ดิเอลลิแกนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   อ่านต่อ >>>>>


โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ ด้านมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพและหลักสูตรสอดคล้องกับ thailand 4.0
โพสต์6 มิ.ย. 2560 10:20โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา[ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 10:24]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ ด้านมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพและหลักสูตรสอดคล้องกับ thailand 4.0 โดย ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 เป็นประธาน เปิดโครงการ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร  ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้บริหาร ครู อาจารย์  บุคลากร ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องในยุคปัจจุบัน สามารถเป็นแนวทางการดำเนินการสถาบันฯ ให้มีมาตรฐานและสามารถผ่านการประกันคุณภาพระดับดีขึ้นไป และยังพัฒนาแรงงานด้านวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน  จัดโครงการระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ สกลนคร    อ่านต่อ >>>>


โครงการประชุมเพื่อพัฒนาการสอนคู่ขนาน ไทย-ลาว-เวียดนาม
โพสต์28 ก.พ. 2560 16:47โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา

โครงการประชุมเพื่อพัฒนาการสอนคู่ขนาน ไทย-ลาว-เวียดนาม วันที่ 2 ของการประชุม โดยมีนายอนุชิต อรรถานิธี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนคู่ขนาน ไทย ลาว เวียดนาม ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ สกลนคร